ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายอาทิตย์ แช่มช้อย  รหัสนักศึกษา 5912000587  กลุ่ม  วังควง(220008)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900243041   บิดานายทอน   แช่มช้อย   มารดานางประกอบ   แช่มช้อย  อายุ 27 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 61 2
2 59/1 พท21001 ภาษาไทย 4 68 2.5
3 59/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 62 2
4 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 62 2
5 59/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 63 2
6 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 66 2.5
7 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 60 2
8 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 60 2
9 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 60 2
10 61/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 60 2
11 61/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 65 2.5
12 61/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 58 1.5
13 61/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 61 2
รวม 35    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/1 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 56 1.5
2 59/1 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 57 1.5
3 59/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 68 2.5
4 59/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 62 2
5 59/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 59 1.5
6 59/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 63 2
7 59/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 67 2.5
8 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 60 2
9 62/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 59 1.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/1 อบรมอาสายุวกาชาด 30
2 59/1 ร่วมโครงการค่านิยมหลัก 12 ประการ รำวงมาตรฐาน 10
3 59/1 พัฒนากศน.อ.พรานกระต่าย 5
4 59/1 ร่วมโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 20
5 59/1 อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านจัดทำหนังสือ 20
6 59/1 ส่งเสริมการอ่านสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 8 กันยายน 20
7 59/2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) 10
8 60/1 อบรมอาสายุวกาชาด 30
9 60/1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 10
10 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลวังควง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 15
11 60/2 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 20
12 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
13 61/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
รวม 250