ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายทนงศักดิ์ นาคเมฆ  รหัสนักศึกษา 5912000532  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601180545   บิดานายประชุม   นาคเมฆ   มารดานางสาวจันทนา   อุดมสุข  อายุ 14 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 59 1.5
2 59/1 พท21001 ภาษาไทย 4 65 2.5
3 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 57 1.5
4 60/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 57 1.5
5 60/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 66 2.5
6 60/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 57 1.5
7 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 60 2
รวม 22    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/1 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 60 2
2 59/1 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 62 2
3 59/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 71 3
4 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 63 2
5 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 57 1.5
6 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 58 1.5
รวม 11    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/1 ช่วยกิจกรรมบริจาคโลหิต 10
2 59/1 พัฒนากศน.ตำบลวังตะแบก (มิ.ย) 3
3 59/1 พัฒนากศน.อ.พรานกระต่าย 5
4 59/2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) 10
5 59/2 กิจกรรมวันเด็กเพื่อน้อง 10
6 61/1 โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 20
รวม 58