ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายอนุวัต ที่เพ็ง  รหัสนักศึกษา 5912000457  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1660200087404   บิดานายเสน่ห์   ที่เพ็ง   มารดานางสำราญ   ที่เพ็ง  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 59 1.5
2 59/1 พท21001 ภาษาไทย 4 64 2
รวม 8    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/1 ทร02010 แผนพัฒนาความคิด(Mind Map) 1 58 1.5
2 59/1 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 58 1.5
3 59/1 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 60 2
4 59/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 61 2
รวม 6    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/1 พัฒนากศน.อ.พรานกระต่าย 5
รวม 5