ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายสุขสรรค์ ป้องดี  รหัสนักศึกษา 5912000439  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1102002558245   บิดานายมงคล   สมัยคำ   มารดานางดาหวัน   ป้องดี  อายุ 20 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 60 2
2 59/1 พท21001 ภาษาไทย 4 63 2
3 59/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 65 2.5
รวม 11    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/1 ทร02010 แผนพัฒนาความคิด(Mind Map) 1 67 2.5
2 59/1 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 63 2
3 59/1 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 68 2.5
4 59/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 66 2.5
รวม 6    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/1 พัฒนากศน.อ.พรานกระต่าย 5
2 59/1 ส่งเสริมการอ่านสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 8 กันยายน 20
3 59/2 อบรมอาสายุวกาชาด 30
รวม 55