ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายแสน จีนเพชร  รหัสนักศึกษา 5912000411  กลุ่ม  วังควง(220008)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601172968   บิดานายกวน   จีนเพชร   มารดานางหอมหวล   ปัตโต  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/1 พท21001 ภาษาไทย 4 68 2.5
2 59/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 63 2
3 59/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 64 2
4 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 59 1.5
5 60/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 59 1.5
6 60/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 64 2
7 60/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 62 2
8 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 68 2.5
9 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 57 1.5
10 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 59 1.5
11 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 59 1.5
รวม 27    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/1 ทร02010 แผนพัฒนาความคิด(Mind Map) 1 56 1.5
2 59/1 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 60 2
3 59/1 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 64 2
4 59/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 67 2.5
5 59/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 59 1.5
6 59/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 66 2.5
7 59/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 59 1.5
8 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 71 3
9 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 60 2
10 60/1 พต22002 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 59 1.5
11 60/1 พค22001 สมการ อสมการและระบบสมการ 1 60 2
12 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 57 1.5
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/1 พัฒนากศน.อ.พรานกระต่าย 5
2 59/1 อบรมประชาธิปไตย 20
3 59/1 ส่งเสริมการอ่านสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 8 กันยายน 20
4 59/2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) 10
5 60/1 อบรมอาสายุวกาชาด 30
6 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลวังควง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 15
7 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลวังควง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 15
8 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลวังควง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 15
9 60/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 10
10 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
11 60/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
12 60/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรมม 20
รวม 230