ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายนพพร อาชาพล  รหัสนักศึกษา 5912000318  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601169622   บิดานายเล็ก   อาชาพล   มารดานางพิมพืใจ   อาชาพล  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/1 พท21001 ภาษาไทย 4 69 2.5
2 59/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 61 2
3 59/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 64 2
4 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 65 2.5
5 60/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 70 3
6 60/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 70 3
7 60/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 67 2.5
8 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 68 2.5
9 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 61 2
10 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 69 2.5
11 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 64 2
12 61/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 79 3.5
13 61/1 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 63 2
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/1 ทร02010 แผนพัฒนาความคิด(Mind Map) 1 59 1.5
2 59/1 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 58 1.5
3 59/1 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 64 2
4 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 69 2.5
5 60/1 พต22002 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 61 2
6 60/1 พค22001 สมการ อสมการและระบบสมการ 1 61 2
7 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 57 1.5
8 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 67 2.5
9 61/1 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 61 2
10 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 63 2
รวม 18    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/1 โครงการสอนเสริม 20
2 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
รวม 25