ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวเบญจวรรรณ จันทรเดช  รหัสนักศึกษา 5912000288  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1400700125285   บิดานายสุวรรณ์   มูลศรี   มารดานางทองบุญ   มูลศรี  อายุ 27 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 64 2
2 59/1 พท21001 ภาษาไทย 4 65 2.5
3 59/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 58 1.5
4 59/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 69 2.5
5 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 64 2
6 59/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 68 2.5
7 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 69 2.5
8 60/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 69 2.5
9 60/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 76 3.5
10 60/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 67 2.5
11 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 75 3.5
12 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 66 2.5
13 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 66 2.5
14 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 61 2
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/1 ทร02010 แผนพัฒนาความคิด(Mind Map) 1 67 2.5
2 59/1 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 62 2
3 59/1 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 68 2.5
4 59/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 64 2
5 59/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 69 2.5
6 59/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 58 1.5
7 59/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 63 2
8 59/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 60 2
9 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 78 3.5
10 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 73 3
11 60/1 พต22002 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 58 1.5
12 60/1 พค22001 สมการ อสมการและระบบสมการ 1 68 2.5
13 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 63 2
รวม 20    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
2 60/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรมม 20
3 60/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
รวม 50