ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายชาคริต โพธิ์ไคย  รหัสนักศึกษา 5912000260  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601169541   บิดานายวันชัย   โพธิ์ไคย   มารดานางดวงใจ   โพธิ์ไคย  อายุ 20 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/1 พท21001 ภาษาไทย 4 66 2.5
2 59/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 65 2.5
3 59/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 65 2.5
4 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 66 2.5
5 59/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 69 2.5
6 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 63 2
7 60/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 65 2.5
8 60/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 71 3
9 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 73 3
10 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 70 3
11 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 61 2
12 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 68 2.5
13 61/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 70 3
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/1 ทร02010 แผนพัฒนาความคิด(Mind Map) 1 61 2
2 59/1 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 66 2.5
3 59/1 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 61 2
4 59/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 69 2.5
5 59/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 61 2
6 59/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 67 2.5
7 59/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 65 2.5
8 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 68 2.5
9 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 63 2
10 60/1 พต22002 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 55 1.5
11 60/1 พค22001 สมการ อสมการและระบบสมการ 1 58 1.5
12 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 61 2
13 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 71 3
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/1 อบรมอาสายุวกาชาด 30
2 59/1 ร่วมโครงการค่านิยมหลัก 12 ประการ รำวงมาตรฐาน 10
3 59/1 อบรมประชาธิปไตย 20
4 60/1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 10
5 60/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 6
6 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
7 60/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
8 60/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรมม 20
9 63/1 พัฒนากศน.ตำบลห้วยยั้ง 20
10 63/1 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง 20
รวม 206