ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวกมลวรรณ พลกล้า  รหัสนักศึกษา 5912000242  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601172232   บิดานายทองพิน   พลกล้า   มารดานางนางลำยงค์   พลกล้า  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 59 1.5
2 59/1 พท21001 ภาษาไทย 4 63 2
3 59/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 63 2
4 59/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 64 2
5 59/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 61 2
6 60/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 62 2
7 60/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 68 2.5
8 60/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 64 2
รวม 26    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 59 1.5
2 59/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 60 2
3 59/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 63 2
4 59/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 68 2.5
5 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 61 2
6 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 65 2.5
7 60/1 พต22002 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 55 1.5
8 60/1 พค22001 สมการ อสมการและระบบสมการ 1 60 2
รวม 11    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/1 ร่วมโครงการค่านิยมหลัก 12 ประการ รำวงมาตรฐาน 10
2 59/1 อบรมประชาธิปไตย 20
3 59/1 ส่งเสริมการอ่านสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 8 กันยายน 20
4 60/2 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 20
รวม 70