ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวจันทภรณ์ สาหร่าย  รหัสนักศึกษา 5822000817  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900513382   บิดานายสัญญา   สาหร่าย   มารดานางมะลิวัลย์   สาหร่าย  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 58 1.5
2 59/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 61 2
3 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 61 2
รวม 11    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 60 2
2 58/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 60 2
3 59/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 63 2
4 59/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 56 1.5
รวม 8    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 10
รวม 10