ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวอรอุษา สิงสุธรรม  รหัสนักศึกษา 5822000433  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900599007   บิดานายไพรวัลย์   สิงสุธรรม   มารดานางสาวดวงนภา   รักพ่วง  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 74 3
2 58/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 70 3
3 58/2 พท21001 ภาษาไทย 4 64 2
4 58/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 68 2.5
5 59/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 65 2.5
6 59/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 63 2
7 59/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 74 3
8 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 62 2
9 59/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 77 3.5
10 59/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 68 2.5
11 60/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 70 3
12 60/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 73 3
13 60/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 78 3.5
14 60/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 69 2.5
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 71 3
2 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 66 2.5
3 58/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 61 2
4 59/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 62 2
5 60/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 67 2.5
6 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 70 3
7 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 63 2
8 60/1 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 59 1.5
9 60/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 69 2.5
10 60/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 73 3
11 60/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 68 2.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 พัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย 15
2 59/1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 14 10
3 59/1 พัฒนากศน.อ.พรานกระต่าย 5
4 59/2 อบรมอาสายุวกาชาด 30
5 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ 7-20 มี.ค.60 20
6 60/1 โครงการปลุกป่าทำดีเพื่อพ่อ 14 กรกฎาคม 2560 10
7 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4-9 กันยายน 2560 25
8 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 24-29 กรกฎาคม 2560 25
9 60/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด 22-24 สิงหาคม 2560 30
10 60/1 โครงการรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงในระบอบประชาธิปไตย 15
11 60/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมศาสนา 50
รวม 235