ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวณัฐวดี เต็มสุริวงค์  รหัสนักศึกษา 5822000424  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1620100231244   บิดานายสมเกียรติ   เต็มสุริยวงค์   มารดานางสำฤทธิ์   เต็มสุริยวงค์  อายุ 20 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 79 3.5
2 58/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 71 3
3 58/2 พท21001 ภาษาไทย 4 72 3
4 58/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 67 2.5
5 59/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 60 2
6 59/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 62 2
7 59/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 69 2.5
8 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 69 2.5
9 59/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 72 3
10 59/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 67 2.5
11 60/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 77 3.5
12 60/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 68 2.5
13 60/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 79 3.5
14 60/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 67 2.5
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 67 2.5
2 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 75 3.5
3 58/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 67 2.5
4 59/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 64 2
5 59/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 64 2
6 59/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 60 2
7 59/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 73 3
8 59/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 64 2
9 60/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 63 2
10 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 56 1.5
11 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 60 2
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 14 10
2 60/1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 10
3 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ 7-20 มี.ค.60 20
4 60/1 โครงการปลุกป่าทำดีเพื่อพ่อ 14 กรกฎาคม 2560 10
5 60/1 พัฒนา กศน.ตำบล 5-16 มิถุนายน 2560 30
6 60/1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 30
7 60/1 โครงการรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงในระบอบประชาธิปไตย 15
8 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4-9 กันยายน 2560 25
9 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 24-29 กรกฎาคม 2560 25
10 60/1 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 20
11 59/1 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 20
12 61/1 โครงการให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 20
13 61/1 โครงการสอนเสริม 20
14 61/1 โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 20
รวม 275