ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายวุฒิพงษ์ วงษ์อำภา  รหัสนักศึกษา 5822000415  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1350101564860   บิดานายสุรพง   วงษ์อำภา   มารดานางสาวธนาพร   เพียโคตร  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 62 2
2 58/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 61 2
3 58/2 พท21001 ภาษาไทย 4 62 2
4 58/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 64 2
5 59/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 60 2
6 59/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 66 2.5
7 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
8 60/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 60 2
9 60/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 62 2
10 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 65 2.5
11 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 60 2
รวม 28    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 64 2
2 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 64 2
3 58/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 65 2.5
4 59/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 59 1.5
5 59/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 58 1.5
6 59/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 70 3
7 59/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 60 2
8 59/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 61 2
9 60/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 68 2.5
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/1 โครงการปลุกป่าทำดีเพื่อพ่อ 14 กรกฎาคม 2560 10
2 60/1 พัฒนา กศน.ตำบล 5-16 มิถุนายน 2560 30
3 60/1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 30
4 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4-9 กันยายน 2560 25
5 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 24-29 กรกฎาคม 2560 25
6 60/1 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 20
7 60/1 โครงการปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 30
8 60/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20
9 60/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 10
10 59/2 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 20
รวม 220