ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวรัตนากร สระแก้ว  รหัสนักศึกษา 5822000406  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600100149   บิดานายโซ   สระแก้ว   มารดานางโสน   สระแก้ว  อายุ 24 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 79 3.5
2 58/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 69 2.5
3 58/2 พท21001 ภาษาไทย 4 70 3
4 58/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 75 3.5
5 59/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 62 2
6 59/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 67 2.5
7 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 63 2
8 59/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 66 2.5
9 60/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 67 2.5
10 60/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 67 2.5
11 60/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 74 3
12 60/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 80 4
13 60/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 68 2.5
รวม 37    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 67 2.5
2 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 70 3
3 58/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 73 3
4 59/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 56 1.5
5 59/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 62 2
6 59/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 69 2.5
7 59/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 68 2.5
8 60/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 62 2
9 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 71 3
10 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 62 2
11 60/1 พต22002 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 60 2
12 60/1 พค22001 สมการ อสมการและระบบสมการ 1 63 2
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 พัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย 15
2 59/1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 14 10
3 59/1 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10
4 59/1 อบรมประชาธิปไตย 20
5 59/1 ร่วมกิจกรรมศูนย์วิทยาศาสตร์นครสวรรค์ 20
6 59/2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) 10
7 59/2 อบรมอาสายุวกาชาด 30
8 60/1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 10
9 60/1 โครงการปลุกป่าทำดีเพื่อพ่อ 14 กรกฎาคม 2560 10
10 60/1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 30
11 60/1 โครงการรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงในระบอบประชาธิปไตย 15
12 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4-9 กันยายน 2560 25
13 60/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20
14 59/1 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 20
รวม 245