ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวน้ำหวาน วงษ์เขียด  รหัสนักศึกษา 5822000394  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900185458   บิดานายเล็ก   วงษ์เขียด   มารดานางปวน   วงษ์เขียด  อายุ 26 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 67 2.5
2 58/2 พท21001 ภาษาไทย 4 62 2
3 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 71 3
รวม 13    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 62 2
2 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 68 2.5
3 58/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 67 2.5
รวม 4    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 14 10
รวม 10