ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางดาวเรือง โมลาลาย  รหัสนักศึกษา 5822000312  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600434817   บิดานายเฉลียว   ทองเนตร   มารดานางจิ๋ว   ทองเนตร  อายุ 39 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 75 3.5
2 58/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 67 2.5
3 58/2 พท21001 ภาษาไทย 4 63 2
4 58/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 71 3
5 59/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 67 2.5
6 59/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 60 2
7 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 66 2.5
8 59/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 63 2
9 59/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 65 2.5
10 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 68 2.5
11 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 75 3.5
12 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 70 3
รวม 33    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 73 3
2 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 75 3.5
3 58/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 60 2
4 59/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 59 1.5
5 59/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 60 2
6 59/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 61 2
7 59/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 62 2
8 59/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 64 2
9 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 67 2.5
10 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 64 2
11 60/1 พต22002 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 57 1.5
12 60/1 พค22001 สมการ อสมการและระบบสมการ 1 60 2
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 30
2 60/1 โครงการปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 30
3 60/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20
4 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-27 มิถุนายน 25 15
5 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส แหล่งเรียนรู้ 7-14-21-28 กรกฎาคม 2560 15
6 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-27 มิถุนายน 25 15
7 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 4-11-18-25-31 สิงหาคม 2560 15
8 60/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 4
9 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
10 60/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
11 59/2 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 20
12 60/2 โครงการกิจกรรม 5 ส. 5
13 60/2 กิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ 10
14 60/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
15 61/1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 20
รวม 279