ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายเด่นดวง เกตุแก้ว  รหัสนักศึกษา 5822000303  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 3620100246663   บิดานายทองดี   เกตุแก้ว   มารดานางเวียน   เกตุแก้ว  อายุ 36 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 79 3.5
2 58/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 74 3
3 58/2 พท21001 ภาษาไทย 4 67 2.5
4 58/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 67 2.5
5 59/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 65 2.5
6 59/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 58 1.5
7 59/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 71 3
8 59/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 70 3
9 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 69 2.5
10 59/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 75 3.5
11 59/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 73 3
12 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 69 2.5
13 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 79 3.5
14 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 81 4
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 67 2.5
2 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 78 3.5
3 58/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 68 2.5
4 59/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 68 2.5
5 59/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 65 2.5
6 59/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 61 2
7 59/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 69 2.5
8 59/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 74 3
9 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 77 3.5
10 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 71 3
11 60/1 พต22002 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 62 2
12 60/1 พค22001 สมการ อสมการและระบบสมการ 1 67 2.5
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 10
2 60/1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 30
3 60/1 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 20
4 60/1 โครงการปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 30
5 60/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20
6 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-27 มิถุนายน 25 15
7 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส แหล่งเรียนรู้ 7-14-21-28 กรกฎาคม 2560 15
8 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-27 มิถุนายน 25 15
9 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-27 มิถุนายน 25 15
10 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 4-11-18-25-31 สิงหาคม 2560 15
11 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
12 60/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
13 59/2 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 20
รวม 275