ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุภัทรา สรฤทธิ์  รหัสนักศึกษา 5822000291  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1640300087198   บิดานายสุพจน์   สรฤทธิ์   มารดานางปราณี   สรฤทธิ์  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 70 3
2 58/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 66 2.5
3 58/2 พท21001 ภาษาไทย 4 65 2.5
4 58/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 63 2
5 59/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 63 2
6 59/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 63 2
7 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 65 2.5
8 60/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 62 2
9 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 61 2
10 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 65 2.5
11 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 60 2
12 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 60 2
รวม 35    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 66 2.5
2 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 68 2.5
3 58/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 68 2.5
4 59/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 63 2
5 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 67 2.5
6 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 60 2
7 60/1 พต22002 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 62 2
รวม 11    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 30
2 60/1 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 20
3 60/1 โครงการปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 30
4 60/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20
5 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-27 มิถุนายน 25 15
6 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส แหล่งเรียนรู้ 7-14-21-28 กรกฎาคม 2560 15
7 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-27 มิถุนายน 25 15
8 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-27 มิถุนายน 25 15
9 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 4-11-18-25-31 สิงหาคม 2560 15
10 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
11 59/2 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 20
รวม 215