ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายยุทธนา ชูแผ้ว  รหัสนักศึกษา 5822000237  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600413577   บิดานายเอื้อน   ชูแผ้ว   มารดานางพัด   ชูแผ้ว  อายุ 37 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 74 3
2 58/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 71 3
3 58/2 พท21001 ภาษาไทย 4 71 3
4 58/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 77 3.5
5 59/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 64 2
6 59/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 60 2
7 59/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 68 2.5
8 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 61 2
9 59/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 68 2.5
10 59/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 77 3.5
11 59/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 69 2.5
12 59/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 70 3
13 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 71 3
14 60/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 78 3.5
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 65 2.5
2 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 65 2.5
3 58/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 72 3
4 59/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 58 1.5
5 59/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 66 2.5
6 59/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 76 3.5
7 59/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 72 3
8 59/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 70 3
9 59/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 66 2.5
10 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 73 3
11 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 66 2.5
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 30
2 59/1 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 20
3 60/1 โครงการกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดอำเภอพรานกระต่าย 30
4 59/2 โครงการกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดอำเภอพรานกระต่าย 30
5 59/2 ค่ายปรับความรู้พื้นฐานให้กับนักศึกษากศน.อำเภอพรานกระต่าย 20
6 60/1 โครงการอบรมติวเข้มให้กับนักศึกษากศน.อำเภอพรานกระต่าย 20
7 59/1 พัฒนาวัดกุฏิการาม วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2559 20
8 60/1 โครงการอบรมสุขภาพกายสุขภาพจิต 20
9 58/2 พัฒนากศน.อ.พรานกระต่าย 15
รวม 205