ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายธนาเวทย์ คำบรรลือ  รหัสนักศึกษา 5822000228  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600138995   บิดานายจำเริญ   คำบรรลือ   มารดานางสุนีย์   คำบรรลือ  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 61 2
2 58/2 พท21001 ภาษาไทย 4 63 2
3 58/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 62 2
4 59/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 64 2
5 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 59 1.5
6 59/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 64 2
7 59/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 64 2
8 59/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 66 2.5
9 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 67 2.5
10 60/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 75 3.5
11 60/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 66 2.5
รวม 31    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 61 2
2 59/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 58 1.5
3 59/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 68 2.5
4 59/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 64 2
5 59/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 62 2
6 59/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 59 1.5
7 60/1 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 66 2.5
8 60/1 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 55 1.5
9 60/1 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 61 2
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/1 พัฒนากศน.ต.คลองพิไกร 10
2 59/2 อบรมอาสายุวกาชาด 30
3 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลพรานกระต่าย 26-31 กรกฎาคม 2560 25
4 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลพรานกระต่าย 10-15 พฤษภาคม 2560 25
5 60/1 พัฒนาวัดกุฎิการาม 19-20 มิถุนายน 2560 20
6 60/1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 30
7 60/1 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 20
8 60/1 โครงการปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 30
9 60/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20
10 59/1 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 20
รวม 230