ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายเกียรติศักดิ์ หอมมาลา  รหัสนักศึกษา 5812000959  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600141457   บิดานายพะยวน   หอมมาลา   มารดานางสาวธนาศักดิ์   ชัยสุวรร  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 68 2.5
2 58/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 61 2
3 58/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 66 2.5
รวม 6    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 61 2
2 58/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 56 1.5
3 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 66 2.5
4 58/1 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 62 2
5 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 56 1.5
6 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 56 1.5
รวม 9    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 10
รวม 10