ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายอติภพ มนัส  รหัสนักศึกษา 5812000940  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600139703   บิดานายนพดล   มนัส   มารดานางพเยาว์   มนัส  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 62 2
2 58/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 66 2.5
3 58/2 พท21001 ภาษาไทย 4 61 2
4 58/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 67 2.5
5 59/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 56 1.5
6 59/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 58 1.5
7 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 60 2
รวม 22    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 72 3
2 58/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 66 2.5
3 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 72 3
4 58/1 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 66 2.5
5 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 63 2
6 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 61 2
7 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 61 2
8 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 67 2.5
9 58/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 66 2.5
10 59/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 55 1.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 10
2 58/2 พัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย 15
3 59/1 ร่วมโครงการค่านิยมหลัก 12 ประการ รำวงมาตรฐาน 10
4 59/1 ส่งเสริมการอ่านสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 8 กันยายน 20
5 59/2 บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน 20
6 59/2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) 10
7 59/2 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย 115
8 60/1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 10
9 62/1 กิจกรรมพัมนากสน.ตำบลพรานกระต่าย 5
รวม 215