ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายอาคม แพงสาลี  รหัสนักศึกษา 5812000922  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1860400141621   บิดานายจรูญ   แพงสาลี   มารดานางชณารัตน์   ปิ่นทองน้อย  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 56 1.5
2 59/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 56 1.5
3 60/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 61 2
4 60/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 60 2
5 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 61 2
6 60/2 พท21001 ภาษาไทย 4 60 2
7 60/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 62 2
8 62/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
รวม 23    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 58 1.5
2 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 60 2
3 59/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 58 1.5
4 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 65 2.5
5 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 57 1.5
6 60/1 พต22002 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 57 1.5
7 60/1 พค22001 สมการ อสมการและระบบสมการ 1 58 1.5
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 20
2 60/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 6
3 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
4 60/1 โครงการพัฒนากศน.ต.หนองหัววัว 1-5 สิงหาคม60 30
5 60/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลหนองหัววัว 7-10 ก.ย. 2560 24
6 59/2 ค่ายปรับความรู้พื้นฐานให้กับนักศึกษากศน.อำเภอพรานกระต่าย 20
7 60/1 โครงการอบรมติวเข้มให้กับนักศึกษากศน.อำเภอพรานกระต่าย 20
8 59/1 พัฒนาวัดกุฏิการาม วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2559 20
9 60/1 โครงการอบรมสุขภาพกายสุขภาพจิต 20
10 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
11 61/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
12 61/1 โครงการสอนเสริม 20
13 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 20
14 62/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 10
รวม 250