ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายธนพัต หินซุย  รหัสนักศึกษา 5812000913  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1100801327307   บิดานายชาญชัย   หินซุย   มารดานางเบญจวรรณ   โคกโต  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 61 2
2 58/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 58 1.5
3 59/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 56 1.5
4 59/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 58 1.5
5 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 59 1.5
6 60/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 61 2
รวม 15    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 57 1.5
2 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 61 2
3 59/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 58 1.5
รวม 6    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 20
2 60/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 10
3 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
รวม 50