ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายธนศักดิ์ ปานจีน  รหัสนักศึกษา 5812000904  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600141376   บิดานายพูชิต   ปานจีน   มารดานางขวัญใจ   วงษ์ษา  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 61 2
2 58/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 60 2
3 58/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 70 3
4 58/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 61 2
5 58/2 พท21001 ภาษาไทย 4 65 2.5
6 58/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 65 2.5
7 59/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 64 2
8 59/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 62 2
9 59/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 72 3
10 59/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 63 2
11 59/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 62 2
รวม 28    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 68 2.5
2 58/1 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 62 2
3 58/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 55 1.5
4 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 62 2
5 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 57 1.5
6 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 61 2
7 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 59 1.5
8 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 62 2
9 58/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 60 2
10 59/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 60 2
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/2 บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน 20
2 59/2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) 6
3 59/2 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย 174
รวม 200