ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวรัตนา แก้วนาราง  รหัสนักศึกษา 5812000799  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900516071   บิดานายสุชาติ   แก้วนาราง   มารดานางจิราพร   พลอาจ  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 พท21001 ภาษาไทย 4 61 2
2 59/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 57 1.5
3 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 58 1.5
4 60/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 63 2
5 60/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 59 1.5
6 60/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 74 3
7 61/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 65 2.5
รวม 20    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 61 2
2 58/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 61 2
3 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 64 2
4 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 57 1.5
5 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 59 1.5
6 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 59 1.5
7 59/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 59 1.5
8 59/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 58 1.5
9 59/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 57 1.5
รวม 14    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/1 อบรมประชาธิปไตย 20
2 60/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 6
3 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
4 60/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
5 60/1 โครงการพัฒนากศน.ต.หนองหัววัว 1-5 สิงหาคม60 30
6 60/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลหนองหัววัว 7-10 ก.ย. 2560 24
7 59/2 ค่ายปรับความรู้พื้นฐานให้กับนักศึกษากศน.อำเภอพรานกระต่าย 20
8 60/1 โครงการอบรมติวเข้มให้กับนักศึกษากศน.อำเภอพรานกระต่าย 20
9 59/1 พัฒนาวัดกุฏิการาม วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2559 20
10 60/1 โครงการอบรมสุขภาพกายสุขภาพจิต 20
11 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
12 61/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวิมีสุข 10
13 61/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
14 61/1 โครงการสอนเสริม 20
รวม 240