ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวจุฑามาศ บัวเผียน  รหัสนักศึกษา 5812000687  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900516799   บิดานายพงษ์ศักดิ์   บัวเผียน   มารดานางละออ   บัวเผียน  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 62 2
2 58/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 61 2
3 58/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 56 1.5
4 58/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 70 3
5 58/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 66 2.5
6 58/2 พท21001 ภาษาไทย 4 65 2.5
7 58/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 66 2.5
รวม 19    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 61 2
2 58/1 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 55 1.5
3 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 67 2.5
4 58/1 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 66 2.5
5 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 57 1.5
6 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 57 1.5
7 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 65 2.5
8 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 65 2.5
9 58/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 58 1.5
รวม 13    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 พัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย 15
รวม 15