ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายสาธิต เนื้อไม้  รหัสนักศึกษา 5812000678  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600133292   บิดานายสมาน   เนื้อไม้   มารดานางสำเนา   เนื้อไม้  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 61 2
2 58/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 67 2.5
3 58/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 69 2.5
4 58/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 64 2
5 58/2 พท21001 ภาษาไทย 4 65 2.5
6 58/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 65 2.5
7 59/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 62 2
8 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 64 2
9 59/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 63 2
รวม 24    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 64 2
2 58/1 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 59 1.5
3 58/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 60 2
4 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 67 2.5
5 58/1 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 71 3
6 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 58 1.5
7 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 62 2
8 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 62 2
9 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 68 2.5
10 58/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 62 2
11 59/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 59 1.5
12 59/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 63 2
รวม 20    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 10
2 58/2 พัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย 15
3 59/1 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10
4 59/1 ร่วมโครงการค่านิยมหลัก 12 ประการ รำวงมาตรฐาน 10
5 59/1 พัฒนากศน.ต.ถ้ำกระต่ายทอง 10
6 59/1 อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา 20
7 59/1 อบรมประชาธิปไตย 20
8 59/1 ร่วมกิจกรรมศูนย์วิทยาศาสตร์นครสวรรค์ 20
9 59/1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ ต.ถ้ำกระต่ายทอง 10
10 59/1 ส่งเสริมการอ่านสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 8 กันยายน 20
11 59/1 ร่วมบริจาคโลหิต 20
12 59/2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) 10
13 59/2 พัฒนา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2/59 30
14 60/1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 10
รวม 215