ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายสิริวัฒน์ ถาวร  รหัสนักศึกษา 5812000614  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600112112   บิดานายอ้อน   ถาวร   มารดานางเจริญ   ถาวร  อายุ 23 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 64 2
2 58/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 65 2.5
3 58/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 62 2
4 58/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 63 2
5 58/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 64 2
6 59/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 67 2.5
7 60/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 61 2
8 60/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 60 2
9 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 64 2
10 60/2 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 61 2
รวม 26    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 60 2
2 58/1 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 59 1.5
3 58/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 61 2
4 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 68 2.5
5 58/1 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 64 2
6 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 60 2
7 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 60 2
8 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 64 2
9 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 57 1.5
10 58/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 60 2
11 59/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 58 1.5
12 59/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 63 2
13 59/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 64 2
14 62/2 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 67 2.5
15 62/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 61 2
รวม 24    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 พัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย 15
2 59/1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 14 10
3 59/1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 14 10
4 60/1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 10
5 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ 7-20 มี.ค.60 20
6 60/1 โครงการปลุกป่าทำดีเพื่อพ่อ 14 กรกฎาคม 2560 10
7 60/2 พัฒนากศน.ต.ท่าไม้ 5
8 60/2 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 20
9 60/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
10 61/1 ไหว้ครู 10
11 61/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561.ตำบลท่า 5
12 61/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
13 61/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่3-11ม.ค.2562 20
14 62/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2562 25
15 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 6-10 ม.ค.63 25
16 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 20-24 ม.ค.63 25
17 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 3-7 ก.พ. 63 25
18 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 17-21 ก.พ.63 25
19 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 2-6 มี.ค.63 25
20 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่16-20 มี.ค.63 25
รวม 370