ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายกฤษณะ ช่วยหลำ  รหัสนักศึกษา 5812000605  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600132253   บิดานายสำเนียง   ช่วยหลำ   มารดานางอรุณ   ช่วยหลำ  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 64 2
2 58/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 65 2.5
3 58/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 61 2
4 58/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 75 3.5
5 58/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 61 2
6 58/2 พท21001 ภาษาไทย 4 65 2.5
7 58/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 61 2
8 59/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 62 2
9 59/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 61 2
10 59/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 62 2
11 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 62 2
12 59/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 71 3
13 60/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 66 2.5
14 60/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 62 2
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 62 2
2 58/1 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 60 2
3 58/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 57 1.5
4 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 65 2.5
5 58/1 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 65 2.5
6 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 62 2
7 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 61 2
8 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 60 2
9 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 64 2
10 58/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 61 2
11 59/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 62 2
รวม 18    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 10
2 59/2 อบรมอาสายุวกาชาด 30
3 60/1 โครงการปลุกป่าทำดีเพื่อพ่อ 14 กรกฎาคม 2560 10
4 60/1 พัฒนา กศน.ตำบล 5-16 มิถุนายน 2560 30
5 60/1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 30
6 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4-9 กันยายน 2560 25
7 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 24-29 กรกฎาคม 2560 25
8 60/1 โครงการปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 30
9 60/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20
10 59/1 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 20
รวม 230