ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายตรีศักดิ์ ศิรินาค  รหัสนักศึกษา 5812000593  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900286432   บิดานายสมหมาย   ศิรินาค   มารดานางชิน   ศิรินาค  อายุ 23 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 61 2
2 58/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 68 2.5
3 58/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 72 3
4 58/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 62 2
5 58/2 พท21001 ภาษาไทย 4 62 2
6 58/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 63 2
7 59/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 62 2
8 59/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 62 2
9 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 61 2
10 59/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 65 2.5
11 59/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 64 2
12 59/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 66 2.5
13 59/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 64 2
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 64 2
2 58/1 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 57 1.5
3 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 69 2.5
4 58/1 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 68 2.5
5 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 61 2
6 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 61 2
7 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 61 2
8 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 60 2
9 58/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 59 1.5
10 59/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 56 1.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 10
2 59/1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 14 10
3 59/1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 14 10
4 59/2 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย 170
รวม 200