ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายวราวุฒิ ภูชะ  รหัสนักศึกษา 5812000548  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900390043   บิดานายจิรวัฒน์   ภูชะ   มารดานางภัทรา   พรหมนอก  อายุ 20 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 58 1.5
รวม 4    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 70 3
2 58/1 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 61 2
3 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 66 2.5
4 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 60 2
5 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 60 2
รวม 8    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0