ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวณิพาพัชร์ จำเนียรพล  รหัสนักศึกษา 5812000520  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900190001   บิดานายณัทฐพงศ์   จำเนียรพล   มารดานางองุ่น   จำเนียรพล  อายุ 26 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 78 3.5
2 58/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 63 2
3 58/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 71 3
4 58/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 82 4
5 58/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 75 3.5
6 58/2 พท21001 ภาษาไทย 4 68 2.5
7 58/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 78 3.5
8 59/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 61 2
9 59/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 70 3
10 59/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 71 3
11 59/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 70 3
12 59/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 64 2
13 59/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 73 3
14 60/1 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 71 3
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 71 3
2 58/1 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 73 3
3 58/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 61 2
4 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 70 3
5 58/1 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 67 2.5
6 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 63 2
7 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 73 3
8 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 68 2.5
9 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 75 3.5
10 58/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 64 2
11 59/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 66 2.5
รวม 18    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/1 จิตอาสาพัฒนาวัด 30
2 60/1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 10
3 59/1 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 20
4 59/1 ปลูกนิสัยรักการอ่านสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 20
5 58/2 พัฒนาหมู่บ้านเพื่อความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 30
6 58/1 กิจกรรมกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย 30
7 58/2 พัฒนาหมู่บ้าน 1-10 ธันวาคม 30
8 59/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 40
9 59/1 พัฒนากศน.ต.เขาคีริส 20
10 59/2 พัฒนากศน.ต.เขาคีริส 30
รวม 260