ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวทิพย์รัตน์ มาน้อย  รหัสนักศึกษา 5812000472  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601169045   บิดานายสมชาย   มาน้อย   มารดานางชายทอง   เกษมี  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 66 2.5
2 58/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 66 2.5
3 58/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 63 2
4 58/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 74 3
5 58/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 69 2.5
6 58/2 พท21001 ภาษาไทย 4 68 2.5
7 58/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 69 2.5
8 59/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 66 2.5
9 59/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 65 2.5
10 59/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 62 2
11 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 65 2.5
12 60/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 66 2.5
13 60/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 65 2.5
14 60/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 63 2
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 65 2.5
2 58/1 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 55 1.5
3 58/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 62 2
4 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 65 2.5
5 58/1 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 72 3
6 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 63 2
7 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 61 2
8 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 67 2.5
9 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 69 2.5
10 58/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 63 2
11 59/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 60 2
12 59/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 67 2.5
13 59/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 60 2
14 59/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 67 2.5
รวม 23    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 ช่วยกิจกรรมบริจาคโลหิต 10
2 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 20
3 58/2 พัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย 15
4 59/1 บริจาคโลหิต 20
5 59/1 พัฒนากศน.ต.วังตะแบก 20
6 59/1 ร่วมโครงการค่านิยมหลัก 12 ประการ รำวงมาตรฐาน 10
7 59/1 ร่วมบริจาคโลหิต 30
8 59/2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) 20
9 59/2 บริจาคสีย้อมผ้า 10
10 59/2 กิจกรรมวันเด็กเพื่อน้อง 10
11 59/2 ยางรถยนต์ลดโลกร้อน 20
12 60/1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 30
13 60/1 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 20
14 60/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด 22-24 สิงหาคม 2560 30
15 60/1 โครงการปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 30
16 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลวังตะแบก ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 40
17 59/1 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 20
18 60/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
19 61/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
รวม 415