ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุนิสา พรมมาก  รหัสนักศึกษา 5812000463  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600138740   บิดานายสนั่น   พรมมาก   มารดานางมะลิ   พรมมาก  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 73 3
2 58/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 65 2.5
3 58/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 61 2
4 58/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 70 3
5 58/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 65 2.5
6 58/2 พท21001 ภาษาไทย 4 66 2.5
7 58/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 68 2.5
รวม 19    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 72 3
2 58/1 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 63 2
3 58/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 57 1.5
4 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 69 2.5
5 58/1 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 73 3
6 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 69 2.5
7 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 67 2.5
8 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 75 3.5
9 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 69 2.5
10 58/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 65 2.5
11 59/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 61 2
รวม 18    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0