ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายวรวิทย์ เตจะนะตา  รหัสนักศึกษา 5812000427  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600142097   บิดานายธนชัย   เตจะนะตา   มารดานางบัวขาว   นาโตนด  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 71 3
2 59/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 60 2
3 59/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 68 2.5
4 59/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 61 2
รวม 9    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 56 1.5
2 58/1 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 57 1.5
3 58/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 58 1.5
4 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 68 2.5
5 58/1 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 60 2
6 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 59 1.5
7 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 61 2
8 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 56 1.5
9 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 57 1.5
10 58/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 55 1.5
11 59/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 62 2
รวม 18    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 20
2 58/2 พัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย 15
3 59/1 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10
4 59/1 อบรมอาสายุวกาชาด 30
5 59/1 อบรมประชาธิปไตย 20
6 59/1 ส่งเสริมการอ่านสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 8 กันยายน 20
7 59/2 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย 85
8 60/1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 10
รวม 210