ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายสุทธิพงษ์ อินเลิศ  รหัสนักศึกษา 5812000418  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900495210   บิดานายไพโรจน์   อินเลิศ   มารดานางสำรี   อินเลิศ  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 61 2
2 58/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
3 58/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 60 2
4 58/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 58 1.5
5 59/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 57 1.5
6 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 60 2
รวม 19    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 68 2.5
2 58/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 60 2
3 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 64 2
4 58/1 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 62 2
5 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 55 1.5
6 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 64 2
7 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 57 1.5
8 59/1 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 55 1.5
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) 10
2 61/1 โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10
รวม 20