ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายทักษิณ พันธุ์ชัยโย  รหัสนักศึกษา 5812000191  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1640200102918   บิดานายสุคล   พันธุ์ชัยโย   มารดานางเบญจวรรณ   พันธุ์ชัยโย  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 72 3
2 58/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 64 2
3 58/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 66 2.5
4 58/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 76 3.5
5 58/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 70 3
6 58/2 พท21001 ภาษาไทย 4 70 3
7 58/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 70 3
รวม 19    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 62 2
2 58/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 58 1.5
3 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 59 1.5
4 58/1 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 71 3
5 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 66 2.5
6 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 65 2.5
รวม 9    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0