ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวชลธิชา เงินทอง  รหัสนักศึกษา 5812000052  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600122151   บิดานายจิรสิน   เงินทอง   มารดานางจิดาภา   พลอาจ  อายุ 22 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 64 2
2 58/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
3 58/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 63 2
4 58/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 61 2
5 58/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 69 2.5
6 58/2 พท21001 ภาษาไทย 4 69 2.5
7 58/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 62 2
8 59/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 59 1.5
9 59/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 60 2
10 59/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 67 2.5
11 59/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 65 2.5
12 59/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 71 3
13 59/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 60 2
14 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 59 1.5
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 63 2
2 58/1 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 56 1.5
3 58/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 55 1.5
4 58/1 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 65 2.5
5 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 64 2
6 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 62 2
7 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 67 2.5
8 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 75 3.5
9 58/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 67 2.5
10 59/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 58 1.5
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/1 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 20
2 60/1 โครงการกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดอำเภอพรานกระต่าย 30
3 59/2 โครงการกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดอำเภอพรานกระต่าย 30
4 59/2 ค่ายปรับความรู้พื้นฐานให้กับนักศึกษากศน.อำเภอพรานกระต่าย 20
5 60/1 โครงการอบรมติวเข้มให้กับนักศึกษากศน.อำเภอพรานกระต่าย 20
6 59/1 พัฒนาวัดกุฏิการาม วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2559 20
7 60/1 โครงการอบรมสุขภาพกายสุขภาพจิต 20
8 60/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด 22-24 สิงหาคม 2560 30
9 60/1 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10
รวม 200