ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายเอื้ออังกูร ภิลาลัย  รหัสนักศึกษา 5722000814  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900510553   บิดานายวันชัย   ภิลาลัย   มารดานางวาสนา   เปรมเกิด  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 70 3
2 57/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 64 2
3 57/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 72 3
4 57/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 65 2.5
5 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 73 3
6 58/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 61 2
7 58/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 70 3
8 58/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 77 3.5
9 58/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 72 3
10 58/2 พท21001 ภาษาไทย 4 66 2.5
11 58/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 72 3
12 59/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 65 2.5
13 59/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 69 2.5
14 59/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 77 3.5
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 71 3
2 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 71 3
3 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 73 3
4 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 61 2
5 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 77 3.5
6 58/1 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 57 1.5
7 58/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 61 2
8 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 64 2
9 58/1 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 69 2.5
10 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 68 2.5
11 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 69 2.5
12 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 74 3
13 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 71 3
14 58/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 65 2.5
รวม 20    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 20
2 59/1 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10
3 59/1 พัฒนากศน.ต.หนองหัววัว 170
รวม 200