ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายเจตดิลก เกิดน้อย  รหัสนักศึกษา 5722000766  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600132601   บิดานายฉลวย   เกิดน้อย   มารดานางวิไล   เกิดน้อย  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 60 2
2 58/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 63 2
3 58/2 พท21001 ภาษาไทย 4 58 1.5
4 60/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 59 1.5
5 60/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 62 2
6 60/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 65 2.5
7 61/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 60 2
รวม 24    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 62 2
2 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 64 2
3 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 57 1.5
4 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 66 2.5
5 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 65 2.5
6 58/1 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 61 2
7 58/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 61 2
8 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 55 1.5
9 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 67 2.5
10 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 60 2
11 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 75 3.5
12 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 60 2
13 58/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 59 1.5
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/1 ส่งเสริมการอ่านสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 8 กันยายน 20
2 60/1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 30
3 60/1 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 20
4 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส แหล่งเรียนรู้ 15
5 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-27 มิถุนายน 25 15
6 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-27 มิถุนายน 25 15
7 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-27 มิถุนายน 25 15
8 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
9 61/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร "พื้นฐานยุวกาชาด"ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 50
รวม 200