ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายคงวุฒิ พลขันธ์  รหัสนักศึกษา 5722000748  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600138910   บิดานายณรงค์   พลขันธ์   มารดานางอ้อยอารีย์   กลิ่นบัว  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 67 2.5
2 57/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 67 2.5
3 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 69 2.5
4 58/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 59 1.5
5 58/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 60 2
6 58/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 79 3.5
7 58/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 69 2.5
8 58/2 พท21001 ภาษาไทย 4 69 2.5
9 58/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 71 3
10 59/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 62 2
11 59/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 60 2
12 59/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 62 2
13 59/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 66 2.5
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 69 2.5
2 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 67 2.5
3 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 64 2
4 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 61 2
5 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 65 2.5
6 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 61 2
7 58/1 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 61 2
8 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 68 2.5
9 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 68 2.5
10 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 76 3.5
11 58/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 69 2.5
12 59/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 60 2
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 พัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย 15
2 59/1 พัฒนากศน.ต.ถ้ำกระต่ายทอง 10
3 59/1 อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา 20
4 59/1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ ต.ถ้ำกระต่ายทอง 10
5 59/1 ส่งเสริมการอ่านสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 8 กันยายน 20
6 59/1 ร่วมบริจาคโลหิต 20
7 59/2 พัฒนา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 1/59 20
8 59/2 พัฒนา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2/59 30
9 59/2 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย 55
10 60/1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 10
11 60/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด 22-24 สิงหาคม 2560 30
รวม 240