ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายสนธยา ทะชา  รหัสนักศึกษา 5722000720  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900503077   บิดานายรังสรรค์   ทะชา   มารดานางสิริวรรณ   แก่นคำ  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 75 3.5
2 57/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 61 2
3 57/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 72 3
4 57/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 63 2
5 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 75 3.5
6 58/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 65 2.5
7 58/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 68 2.5
8 58/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 74 3
9 58/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 67 2.5
10 58/2 พท21001 ภาษาไทย 4 68 2.5
11 58/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 68 2.5
12 59/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 61 2
13 59/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 60 2
14 59/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 65 2.5
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 73 3
2 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 74 3
3 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 69 2.5
4 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 65 2.5
5 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 66 2.5
6 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 70 3
7 58/1 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 67 2.5
8 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 65 2.5
9 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 64 2
10 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 61 2
11 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 74 3
12 58/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 64 2
13 59/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 58 1.5
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0