ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุจิตตา ธงชัย  รหัสนักศึกษา 5722000672  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1600500167489   บิดานายดำเนิน   ธงชัย   มารดานางก้านตอง   ภาศิริ  อายุ 20 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 67 2.5
2 57/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 66 2.5
3 57/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 61 2
รวม 6    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 61 2
2 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 66 2.5
3 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 61 2
รวม 4    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 20
2 58/2 พัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย 15
รวม 35