ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายมนัส สายแวว  รหัสนักศึกษา 5722000403  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1349900482650   บิดานายเริง   สายแวว   มารดานางมงกุฎ   สมโภชน์  อายุ 22 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 62 2
รวม 1    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 66 2.5
2 58/1 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 59 1.5
3 58/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 64 2
4 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 66 2.5
5 58/1 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 62 2
6 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 65 2.5
7 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 70 3
รวม 11    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 20
รวม 20