ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายกฤษณะ พลอาชา  รหัสนักศึกษา 5722000391  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600140108   บิดานายเอนก   พลอาชา   มารดานางสายรุ้ง   พลอาชา  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 65 2.5
2 57/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 67 2.5
3 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 72 3
4 58/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 65 2.5
5 58/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 71 3
6 58/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 64 2
7 58/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 71 3
8 58/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 65 2.5
9 59/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 63 2
10 59/1 พท21001 ภาษาไทย 4 66 2.5
11 59/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 65 2.5
รวม 30    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 66 2.5
2 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 61 2
3 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 58 1.5
4 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 68 2.5
5 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 77 3.5
6 58/1 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 60 2
7 58/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 61 2
8 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 71 3
9 58/1 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 73 3
10 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 58 1.5
11 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 60 2
12 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 69 2.5
13 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 62 2
14 58/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 68 2.5
รวม 20    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 20
2 59/1 อบรมอาสายุวกาชาด 30
3 59/1 ร่วมโครงการค่านิยมหลัก 12 ประการ รำวงมาตรฐาน 10
4 59/1 อบรมประชาธิปไตย 20
5 59/1 อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านจัดทำหนังสือ 10
6 59/1 ส่งเสริมการอ่านสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 8 กันยายน 20
7 59/1 พัฒนากศน.ต.เขาคีริส 90
8 59/2 บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน 20
9 59/2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) 20
10 59/2 อบรมอาสายุวกาชาด 30
11 60/1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 10
12 61/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
13 61/1 โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10
รวม 340