ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวมรกต ขอนทอง  รหัสนักศึกษา 5722000382  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900505223   บิดานายประสวน   ขอนทอง   มารดานางเกษร   ขอนทอง  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 68 2.5
2 57/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 61 2
3 57/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 67 2.5
4 57/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 65 2.5
5 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 67 2.5
6 58/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 63 2
7 58/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 68 2.5
8 58/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 74 3
9 58/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 69 2.5
10 58/2 พท21001 ภาษาไทย 4 69 2.5
11 58/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 73 3
12 59/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 67 2.5
13 59/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 67 2.5
14 59/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 66 2.5
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 73 3
2 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 71 3
3 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 73 3
4 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 68 2.5
5 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 70 3
6 58/1 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 60 2
7 58/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 62 2
8 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 72 3
9 58/1 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 61 2
10 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 70 3
11 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 63 2
12 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 70 3
13 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 73 3
14 58/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 66 2.5
รวม 20    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 ช่วยกิจกรรมบริจาคโลหิต 10
2 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 20
3 58/2 พัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย 15
4 59/1 บริจาคโลหิต 20
5 59/1 พัฒนากศน.ต.วังตะแบก 20
6 59/1 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10
7 59/1 ร่วมโครงการค่านิยมหลัก 12 ประการ รำวงมาตรฐาน 10
8 59/1 อบรมประชาธิปไตย 20
9 59/1 ร่วมกิจกรรมศูนย์วิทยาศาสตร์นครสวรรค์ 20
10 59/1 ร่วมบริจาคโลหิต 10
11 59/1 พัฒนากศน.ต.วังตะแบก 45
12 60/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด 22-24 สิงหาคม 2560 30
รวม 230