ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสำนวน อินพหล  รหัสนักศึกษา 5722000261  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600230707   บิดานายทิม   อินพหล   มารดานางดำ   อินพหล  อายุ 51 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 72 3
2 57/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 72 3
3 57/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 65 2.5
4 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 74 3
5 58/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 65 2.5
6 58/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 72 3
7 59/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 59 1.5
8 59/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 62 2
9 59/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 70 3
10 59/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 75 3.5
รวม 28    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 75 3.5
2 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 71 3
3 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 76 3.5
4 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 75 3.5
5 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 76 3.5
6 58/1 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 58 1.5
7 58/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 62 2
8 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 74 3
9 58/1 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 77 3.5
10 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 67 2.5
11 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 70 3
12 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 64 2
13 58/2 อช02006 การเพาะเห็ดฟาง 3 66 2.5
รวม 20    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 10
2 59/1 พัฒนากศน.ต.ถ้ำกระต่ายทอง 10
3 59/1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ ต.ถ้ำกระต่ายทอง 10
4 59/1 ซ่อมแซมชั้นหนังสือ 20
5 60/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 20
6 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
7 60/2 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 20
8 60/2 กิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ 10
รวม 120