ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวกนกวรรณ เมฆช่วง  รหัสนักศึกษา 5722000186  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 3620101493362   บิดานายสนิท   เมฆช่วง   มารดานางอุทัย   เมฆช่วง  อายุ 46 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 69 2.5
2 57/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 64 2
3 57/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 64 2
4 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 64 2
5 58/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 55 1.5
6 58/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 69 2.5
7 58/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 66 2.5
8 58/2 พท21001 ภาษาไทย 4 66 2.5
9 59/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 68 2.5
10 59/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 69 2.5
11 59/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 76 3.5
รวม 28    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 65 2.5
2 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 61 2
3 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 66 2.5
4 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 61 2
5 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 65 2.5
6 58/1 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 65 2.5
7 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 57 1.5
8 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 61 2
9 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 62 2
10 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 66 2.5
11 58/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 66 2.5
12 59/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 61 2
13 59/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 63 2
รวม 18    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 10
2 59/1 พัฒนากศน.ต.ถ้ำกระต่ายทอง 10
3 59/1 ซ่อมแซมชั้นหนังสือ 20
4 59/2 พัฒนา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 1/59 20
5 59/2 พัฒนา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2/59 30
6 59/2 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย 110
รวม 200