ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายสรศักดิ์ เดชะผล  รหัสนักศึกษา 5722000122  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900411377   บิดานายเสน่ห์   เดชะผล   มารดานางสาวจันทร์ทิพย์   จารุฑีฆัมพร  อายุ 21 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 66 2.5
2 57/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 62 2
3 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 64 2
4 58/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 77 3.5
5 59/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 62 2
6 59/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 65 2.5
7 59/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 61 2
รวม 20    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 65 2.5
2 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 57 1.5
3 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 66 2.5
4 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 62 2
5 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 62 2
6 58/1 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 64 2
7 58/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 57 1.5
8 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 72 3
9 58/1 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 67 2.5
10 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 68 2.5
11 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 62 2
12 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 62 2
13 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 57 1.5
14 59/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 62 2
รวม 21    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 10
2 58/2 พัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย 15
3 59/1 อบรมอาสายุวกาชาด 30
4 59/1 ร่วมโครงการค่านิยมหลัก 12 ประการ รำวงมาตรฐาน 10
5 59/1 พัฒนากศน.ต.ถ้ำกระต่ายทอง 10
6 59/1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ ต.ถ้ำกระต่ายทอง 10
7 59/1 ซ่อมแซมชั้นหนังสือ 20
8 59/1 พัฒนากศน.ต.วังควง 95
รวม 200